BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh 60 KỲ ĐẾN Ngày 11/06/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
Ngày
/
Tháng
00 17 1     1     1           1   1   1 1     1     1       1     2           2 1           1                     1         00
01 17   1   1   1   1           1               1   1   2     2 1               1           1         1     1       1       01
02 21       1     1       1   1 2 2 1   1       1 1     1     1   1                         1       1       1         1   2 02
03 16     1   1                         2   1   1     1       1     1     1     3   1             1     1                   03
04 13   1       1     1     1                       2   1           1       1               1   1             1   1         04
05 17 1                   1       1 1 1 1 1         1   1           1         2 1       1         1           2             05
06 17       1       1     1           1   1   1         1   1 1       1   1           1   1 1         1   1 1               06
07 21 1             1       1                   1         1 1 1 1 1   1   2                     1   1     2 1 1 1 1 1       07
08 18               1       1                     1 1   2             1 1                   2               1   1   1 1 1 3 08
09 22 1 1   2             1         1     1     2             2       1 1       1     1         2 1     2 2                 09
10 18   1     1   1   2 3       1       1 1         1         1   1 1     1         1                         1             10
11 13     1       2                     2 1 1 2           1           1                                 1     1             11
12 13     1       1   1         1 2       1   1               1       1           2   1                                     12
13 17         1         1                                     1 3   2 1     1             1           1 1 1 1   1     1     13
14 16 1   1   1           1             1               1         2   1               1       2       1 1             1 1   14
15 19 1 2           1       2         1   1     2         1   1               1   1       2   1             2               15
16 18         1     2 2 1     1     1 1       1       2         1       1       1   1                 1             1       16
17 17           2   1 1 1   1             1   2       2   1               1             1   1                   1   1       17
18 23   2   1 1 1   1 1           1   1                 1 1   1     1   2   1 1   1               1         1   1 1       1 18
19 14             1         2   1     1                 1                   1 1               1     1 1   1     1   1       19
20 11                       1       1   1 1         1 1                                         1 2     1       1           20
21 21 1 1                   1     1   1     1 1   1 1     1 1               1           1       1   2   1         1 1   1 1 21
22 18 1         1   1         1   1 1 1       1     1                 1 2   1         1 1   1               1   1           22
23 15 1           1                     1       1 1 1           1           1 1     2             1   1   1             1   23
24 17             1   1 2           1       1         1   1         2               1 1 1           1   1 1 1               24
25 16     1   1                 1             1       1               1   1 1 1   1           1 1       1   1   1       1   25
26 16         1     1   1         1         1         1         1   1   1           1   3 1 1                           1   26
27 11   1               1                                       1   1       1       1   1         1 1               1   1   27
28 17       1 1 1 1 1     1 1                   1         4   1     1         1   1             1                           28
29 15   1 1               1       1               1   2   1     2       2                 1               1 1               29
30 22     1     1       1     1       1             1 1       1           1   1   1     2       1   1         1   1 2 1 1 1 30
31 17 1       1                       1 1             1     2               1       1     1     1 1   1 1       1     2     31
32 20     2 2               1 1       1     1           1     1 1       1     1 2   2     2                 1               32
33 7               1 1       1                                                                     1   1   1     1         33
34 5         1                 1                                               1                               2           34
35 10     1       1       1                         2                           1           1   1     2                     35
36 14                         1           1 1   1     1     1 1   1   1         1               1     1   1     1           36
37 12 1   1 1               1                   1                         1         1     1     1                 2   1     37
38 9         1     1                       1               1                     1   1               1               1 1   38
39 18       1   1           1         2         1   1   1     1   1           2     2                 2   1           1     39
40 17           1           1           1               1   1         1 1   1     1     1 1   1 1 1 1             1 1       40
41 20   1 1     1   1   1             1   1 1 1 1     1   1 1     1   1           1                   1       1       2     41
42 15 1 1         1   1     1                   1     1         1   1             2   1               1                 2   42
43 14     1                                     1 1               1 1   1             1   1   2   1       1     1         1 43
44 13 1                       2 1       1           1 1     1                         1                   1   1     1     1 44
45 13       1 2                   1           2           1     2   1   1                   2                               45
46 11   1                                 1 1 1           1     1             1       1         1                 1     1   46
47 12       1     1                     1               1                 2   1               1               2 1   1       47
48 16         2           1   1   1                 2     1   1 1 1 1           2                       1     1             48
49 17           1         1     1       1     2   1   1           1 1       1         2             2       1         1     49
50 19 1     1   1     1             1 1 2           1                           1     1         1 1 1 1 1     1   2         50
51 15                 1       1 1 2                       2 2           1             1         1                 1 1 1     51
52 16 1           1 1 1                   1   1       1           1             1 1 1             1   2                 1 1 52
53 12 1   1     1 1   1                     2     1               1   1       1                             1               53
54 16 1           2       2         1             1       1   1       1             2       1 1     1                   1   54
55 18 1 1 1             1 1   1                 1 1             1 1     1   1 1   1   1   2         1                       55
56 16                         1 1     1     3       1 1                   1   2   1         1     1 1                     1 56
57 24   2 2     1       1 2               1 1           1   1     1     1     2     1         1   1   2         1   1     1 57
58 14   1   1 1 1                     1         1         1         1               1                 1 1       1   1 1     58
59 19             1         2 1           1       1 1       1           2                   1     2 1 1   1     1     1 1   59
60 15 1 1       1       1             1     1     1                                               3         1     2     1 1 60
61 19       1 1       1             1     1       1     1   1               1           1 1 1   1         1   1 1 1 1     1 61
62 20   1   1           1 2     1   1             1     1   1           1         1     1 1 1           1 1 1   1 1         62
63 18     1 1 1       1             1   1   1   1         1     1     1     1 1 1   1                 1   1           1     63
64 8 1           1             2                                         1         1             1                     1   64
65 18         1   1   1   1   1     1       1                   1     1 1   1     1                   1       1   2     1 1 65
66 24         1 1 1 1 1 1 1           1 1     1         1   2   1 1               1     1     2   1 1       1       1     1 66
67 19   1   1                       1     2               1           1   2 1         1     1 1 1       1   1       1   2   67
68 15               1   3       1   1 1       1   1                                       1 1               1   1 1     1   68
69 8                 1 2         1                 1             1                               1                       1 69
70 19 1                                           2     1 1   1 1   1 1             1         1       1 1     1 1     1 1 2 70
71 20               1 1     1       1       1   1 1           1     1     1       1     1     1 1 1 1     1   1   1     1   71
72 18                 1   1   1                       1             1 2       1   1 1 2 1 1     1       1     1     1       72
73 23 2     1   2           1 2       1   1         1 1     1       1   1     2         1 1                 1 2           1 73
74 10   1               1                     1           1                 1   1             1 1   1     1                 74
75 16     1 1                   1 1           2   2 1 1     2   1 1         1               1                               75
76 19           2               1   1   1                   1         1 1 2 1         1 1     1   1 1   1   1   1           76
77 14               1     1             1         2     1           1       1   1       1   1 1         1                 1 77
78 20   1                   1   1 1 2 1                     1             1 1     1 1   1   1 2     1         1       1 1   78
79 14   1 1 1   1                     1         1       1       1           1             1               1   1 1     1     79
80 17   1 3   1           1 1       1 1 1                                 1     1 1 1         1     1                 1     80
81 22     1   1   1 1 1   1 1 1     1     1     1     1     1                   1 1     2         1       1   2           1 81
82 19   1         1   1     1           1     1   1     2     1       1                   1         1     1 1       2 2     82
83 23             1       1   1   2   1   1 2     2 1         2         1 1     1         1       1   1 1     1         1   83
84 7                   1         1       1                 1                   1             1                       1     84
85 9       1                       1                 1         1                 1             1   1   1         1         85
86 16           1 1   1   1 1 1     1     1                                           1 2 1   1               1 1         1 86
87 16       1     1   1   1   1         1         1 1             1 1   1               1     1     1             2         87
88 11       1                     1         1           1               1 1               1 1               1           1 1 88
89 10       1                   1 3                             1                         1     1       1           1       89
90 12     1         1                     1 1   1       1           1                       1   1               1   2       90
91 11 1   1   1     1 1   1     1             1   1                       1                                         1       91
92 17             1 2       1   2 1   1   1     2                 1         1         1                 1 1           1     92
93 13 1         1               1               2       1 1         1     1 1         1                           1       1 93
94 17 1   1         1           1   1       1                         1   2     1 1 1   1               1     1       1 1   94
95 13                   1     1 1       1 1 1                             1     1 1             1         1 1       1       95
96 15 1 1     1               1           1 1         1             1       1         2       1 1         1       1         96
97 20         1 1   1           1   3         1           1       2   1             1 2   1 1 1         1 1                 97
98 17           1       1     1               1     1 1   1       3   1 1   1     1                 1           1         1 98
99 16         1         1   1 1   1     1                   1 2 1     1       1 1         1 1                         1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
Ngày
/
Tháng