BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam 60 KỲ ĐẾN Ngày 11/06/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
Ngày
/
Tháng
00 13       3       1 1               1       1 1             1                       1   1               1             1   00
01 11   1     1                 1     1   1           1 2                     1           1                           1     01
02 12               1             1       1   1 1   1 1     1     1   1         1                                   1       02
03 15 1   1               1   1   1       1   1                           1         1   1 1           1     2       1       03
04 12           2               1             1                                   1 1 1       1       1     1           1 1 04
05 11           1                     1                               1         1   1     2 1         1 1               1   05
06 11   1           1     1 1     1 1       1                     1         1                           1       1           06
07 9   1         2 1 1                                             1                         1               1     1       07
08 7 1 1                                                                     1           1         1                 1 1   08
09 13     1           1                                     1     1 1   1                     1     1   1         2     1 1 09
10 16 1     1   1   1       1 1     1     1   1 1                       1                   1 1             1       1 1     10
11 10         1 2                       1             1     1           1                 1                       1 1       11
12 9             1   1                   1                     2     1 1       1         1                                 12
13 11 1 1         2                                                       1       1         1     2   2                     13
14 6                 1 1                           1                             1           1     1                       14
15 11                           1                 1   1 1           1 1               2           2 1                       15
16 12   1 1       1 1       1                                             1             1     1     1     2 1               16
17 8     1 1                                   1 1             1     1                                 1           1       17
18 10         1 1     1     2         1                                 1                       1       1     1             18
19 9                 1         1                     1                 1         1   1             1       1 1             19
20 7       1     1                     1                   1 1                 1                   1                       20
21 8                           1                     1           1               1                           2     1 1     21
22 8             1                                   1             1   1   1                           1     1 1           22
23 11                       1 1   1         1   1   1                       1             1     2           1               23
24 9 1   1       2                   1 1                   1               1                     1                         24
25 13         1               1                     1         1     1         1   1   1               1   1 1     1     1   25
26 14     1   1               1           1         1                       1 1     1 1     1                 1       1   2 26
27 7       1                       1                                 1     1           1 1                               1 27
28 14                               1     1     1   1           1     1 1           1 1 1   1 1 1                       1   28
29 12                 1                 1     1     2         1     1   1     1     1           1             1             29
30 12           1             1       1     1     1     2                   1       1     1           1       1             30
31 14                 1 1             1 1 1 1             1 1     1 1         1           1               1   1             31
32 11                                             2 1       1 1         1   1               1                 1         1 1 32
33 11                   1   1 1   1                 1           1                   1   1       1         1       1         33
34 15             1                       1   1   1     1 1       1         1 1             1 1                 1 1   1   1 34
35 12 1           1                         1 1       1 1 1                   1     1             1       1             1   35
36 11   1     1   1     2                                         1             1                                     1 2 1 36
37 16                 1   1               1       1   1   1   1   1       1 1     1 1   1                     1 1       1   37
38 17               1 1 2             1 1             2     2                   1       1               1 1     1     1   1 38
39 8                 1 1               1     1               1 1         1               1                                 39
40 10   1                         1           1     1       1 1       1 1                     1                 1           40
41 15 1   1   1           1       1 1 1           1                 2         1     1                 1 1           1       41
42 8                         1     2     1     1                     1             1               1                       42
43 13             1             2       1     1                       1   1       1         1       1           1   1     1 43
44 14           1       1   2     1             1 1             1               1   1         1     2               1       44
45 10   1 1           1       1                 1       1                     1             1       1                     1 45
46 8                                       2         1   1   1           1             1               1                   46
47 12 1             1   1 1       1 1                     1             1           1 1         1       1                   47
48 11                     1 2       1 1   1               1       1     1         1                                       1 48
49 12     1 1             1   1 1                   1             1   1   1       1 1         1                             49
50 10             1           1     1                     1               1   1                           1 1 1         1   50
51 17       1   1           1               1           1     1   1 2   1       2               1   1             2     1   51
52 8     1   1         1 1           1                   2   1                                                             52
53 7         1           1                           1 1                     1         1         1                         53
54 12     1                                   1       1 1   1 1   1                   3   1         1                       54
55 16           2                       1 1 2               1   1     1   1 1                 1   2         1         1     55
56 9                         1                 1         1               1             1               1 1           1 1   56
57 9     1                   1 1                                   1   1   1               1         1               1     57
58 10                     1 1         1 1         1                       1                 1     1               1   1     58
59 10                     1     1       1         1         2   1                                         1     1   1       59
60 8                                         1   1           1 1                         1               1         1   1   60
61 10 1   1                     1   1                                 1               1       1 1                 1   1     61
62 15       1               1     1     1 1       1 1           1     1   1                       1 1   1   2               62
63 7       1       1           1           1                                                   1     1   1                 63
64 10                   1   1                               1                           1 1     1 1     1       1 1         64
65 14   1           1   1     1                         1 1   1 2                 1       1     1     1         1           65
66 8 1     1             1               1                           1       1                 1             1             66
67 11     1   1                     1   1   1           1           1           1                 1   1             1       67
68 6     1     1       1               1                                                           1                 1     68
69 9   1   1     1       1 1       1               1   1                                   1                               69
70 10                                   1       1                   1     2   1 2                 1                   1     70
71 12         1     1                           1         1 1     1 1                                 1   1     1   1   1   71
72 10               1           1   1           1   1                                 1 1       2                   1       72
73 11 1                 1         1   1                           1     2             1       1             1             1 73
74 16       2         1           1 1       1     1   1                   1     1       2     1   1   1 1                   74
75 9               1 1                                       1 1         1 1                         1                 1 1 75
76 4     1                       1                                                                             1 1         76
77 14 2       1   2 1               1       1     1     1           1       1       1         1                             77
78 8 1             1 1                                 1 1                       1         1                             1 78
79 6   1                 1                                               1 1     1                     1                   79
80 8 1         1     1                                     1 1                             1         1                   1 80
81 9           1   1   1     1   1         1   1                                       1           1                       81
82 15   1               1   1                   1                   1 1     1 1       1     1         1       2 1     1     82
83 8           1                             2                               1                     1     1 1     1         83
84 7   1                                         1       1                       1 1                     1           1     84
85 5         1                               1   1   1                                                           1         85
86 7 1                                                         1                 1   1               1         1 1         86
87 8   1   1                       1         1                   1 1                         1                           1 87
88 9     1         1           1           1             1                                                 1 1 1   1       88
89 10 1                   1       1 1                   1       1           1                   1           1     1         89
90 9           1         1     2               1                               1             1   2                         90
91 10                       1 1       2     1                 1                 2                               1   1       91
92 12               1                 1 1       1     1         2 1               1     1                         1 1       92
93 15   1     2               1 1       1 1         1     1   1                 1     1   1     1       1                   93
94 9           1             1   1                                   1                           1     1     1 1         1 94
95 9   1   1           1         1                 1     1       1             1                         1                 95
96 11         1                 1     1         1       1                         1 1   1                   1     1   1     96
97 11     1           1   1             1 1         1 1           1                         1   1       1                   97
98 14                             1   1     1     1         1           1   1 1   1     1   2               1   1           98
99 11 1 1   1 2           1               1   1                       1       1                           1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
Ngày
/
Tháng