BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 13/06/2024

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
Ngày
/
Tháng
00 18     1                 1 1     1   1           1         1     1   2         1     2     1         1     1         1   1 00
01 14         1   1     1     2                 1   1                       1   1 1       1       1       1 1                 01
02 14 2                         1             1     1   1           1   2                     1 1 1 1 1                       02
03 16   1         1       1 1       1 1       1                   1               1   1         2       1       1       1   1 03
04 14       1   1   1   1       1             1 1         2                     1               1                     1   1 1 04
05 11     1     1                               1       1 1           1             1       1                     1   1     1 05
06 15       1 1     1 1                           1 1         2     1 1 1                                   1 1     1   1     06
07 12     1         2       1       1   1       1         1         1         1             1               1                 07
08 14                 1     1     1     1 2       2   1               1                         1       1   1 1               08
09 16     1 1   1       1 1     1   1         1     2     1   1 1             1                                 1     1       09
10 26           1   2   1 1     1   1       1 2 1     1 1   1   1 1         1 2       1       1       1   1         1     2   10
11 12             1         1         1       1             2                     1     1     2     1           1             11
12 21             1       1 1 1   2   1 1 1 2 1   1             2           1         1       1 1     1                   1   12
13 8                     1 1 1                                   1 1                   1               1                   1 13
14 13     1     1   1     1         2 1       1                   1       1 1                                 1     1         14
15 17   1 1     2       2 1     1         2 1                             2         1                       1   1     1       15
16 14 1             2 1           1                             1 1                                 1       2       1 1   2   16
17 13               1       1   1                 1       1     1               2     1                     1     1     1 1   17
18 18 1       1         2   1                       1     1       1             1       1 1 1   1   1 1     1           1 1   18
19 19         1 1 1           2         1   1 1           1         1 1   1   1       1       1     1 1             2         19
20 14         1     1 1   1         1   1             1             1 1             1 1   1           1           1           20
21 17 2   1           2 1               2     1                 1     1 1               1 1     1   1         1               21
22 27     1   2                     1   1     1   1   2   4                   2 1 1 1                   1 1 1 1 1 2 1       1 22
23 11     1 1       1                       2               1                             1   1         1     1     1         23
24 14       1   1         1     1                     1 1     1               1   1       1   1           1         1     1   24
25 25   1         1 1     2       1   1               1 1 1   2 1 1       1 1 1       1   1       2 1         1 1           1 25
26 17 1       1   1               1               2             1 1 1   1     1                           1 1   1   1 1     1 26
27 11                   1   1   1   1                               1               2       1     1 1                   1     27
28 13               1           1 1                 1             1       1     1     1       1 1         1 1           1     28
29 16   1   1   1     1 1     1   1   1     1                   1             1           1                       1     1   2 29
30 24           1     1       1   1 1 1       1   1           1 1     1 1 1 1   1   1 1     1   1   1 1 2       1             30
31 10     1           1           1 1                       1   1 1                     1   1                 1               31
32 23   1     1   1   1           2   2 1   1   1   2       1           1         2   1   1 1   1               1   1         32
33 19 1     1   1 1       1     1         1             1       1     1               1 1   1               1     2     1 1 1 33
34 9                                     1               1   1   1         1     1       1                             1   1 34
35 12 1               1         1     1                 1           1         1             1 1   1 1 1                       35
36 11           1           1                     1             1         1         1     1             1     1 1     1       36
37 15   1 1 1               1   1     1         1   1               1                     1     1     1       1       1     1 37
38 9 1                     1     1                         1 1   1   1                                     1       1         38
39 13               1 1       1 1   1               1   2 1                     1         1 1                   1             39
40 17           1 1           1         1 1       1         1   1   1 1   1     1         1     1 1                     2     40
41 17               2   1 1   1       1 1       1           1               1   1 1                       1 1         1 2     41
42 10     1       1     1           1       1                 1                               1 1   1                     1   42
43 17 1           1               1 1 1     2     1     1                     1         1   1       1         1 1   1 1       43
44 16   1 1   2   1   1         1 1               1           2     1       1     1                       1           1       44
45 19                 1   1   1                   1 1 1     2     2     1   1     1 1 1 1       1 1                 1         45
46 14   1   1   1       1               1     1 1                       1               1   1     1                   2     1 46
47 13       1     1 1                       1   1   1     1           1       1               1     1     1             1     47
48 15 1               1   2 1     1         1           1     1   2                             1   1             1         1 48
49 17   1       1             1 1   1   1             1     1       1       1   1         1       1 1 1             1       1 49
50 16 1   1 1     1 1               1       1       1 1                 1       1     1                 1 1             1 1   50
51 10             1                             1             1       1                               1       1   1   1   1 1 51
52 25     1                       2 1   1 2           3       1 2     1 1 1   1     2       1 1           1 1         1   1   52
53 14     1   2       1               1               1   1     1           1   1             1           1   1           1   53
54 15   2 1                         1                       2                       1         2           2       1   1 1   1 54
55 12   1 1             1     1       1     1   1 1                       1 1         1           1                           55
56 13   1           1 1                 1       1                           1 2   2                 1         1     1         56
57 22   1         1     2             2     1                         1   1   1 1       2         1 1 1 1 1       1 2 1       57
58 13       1   1       1   1                       1             1         1 1 1 1   1                   1         1         58
59 19   1   1 1   1 1         2         1 1                         1 1   1 1                 1 1     1         2   1         59
60 21 1   1             1       1             2 2                   1       1   1           1   1 1 1 1 1 2       1     1     60
61 22   1   1     2               1       1       1 1 1   1       1       1 1     1   1     1   1 1       1           1   1 1 61
62 24 1 1               1         1     1       1 2 1   2   2       3 1   1 1         1                 2     1 1             62
63 19 1             2                 1 1   1       1             1 1 1       1     1     2 1                 1   2       1   63
64 14   1 1     1                             1   1       1     1       1 1                   1 1     1 1 1                   64
65 18   1   1 2                     1       1 1           1   1   1 1 1                   2   1         1 1               1   65
66 19         2 1 1 1 2     1       1                 1           1           1 1           1 1   1 1       1             1   66
67 17                 1 1                 1     1   1 1     2       1     1       1 2 1   1           1   1                   67
68 16                 1     1 1   2         1   1 1     2   1 2             1       1                       1                 68
69 22   1   1             1               2           1 1 1             2 1       1   2 1                 1   2       1 1 1 1 69
70 17   1 1                 1 2 2         1   1           1 1   1         2                         1           1   1         70
71 17   1                         1           1             1             2 1     1               1 1   1   1   1   2   1 1   71
72 12                       1   1         1     1     1       1 1   1                 1   1       1                       1   72
73 16     2     1                         1     1   1                       1 1 2   2             2                   1     1 73
74 14   1   1 1         1                         1           1                       1   1     1 1   1             1   2     74
75 20 1 1   1                         1 3 1 1     1 1 1               1   1       1   1         1 2             1             75
76 16       1   1         1         1           1 1       1           1 1   1   2           2   1       1                     76
77 21                     1 1 1               1         1               1   1         1 2   1   1     3 2   1   1     1 1     77
78 17 1       2       1 1 1     1       1 2       1     1                           1   2             1 1                     78
79 17 1         1       1 1           1       1     1                   1     1 1                 1   1       1   2         2 79
80 23       1 1 1       1 1   2       3   1   1         1 1 2     1   1 1                           1           2     1       80
81 17 1       1     1 1             1 1       1       1           1     1 1       1           1         1   1             1 1 81
82 25       1         1 1     1 1             1 1         1   1       1 2         1 1   2   1 1 1     1   3   1           1   82
83 10   1   1   1             1     1                               1               2   1     1                               83
84 12   1   1 1   1               1             1                             1   1                           1 1     1     1 84
85 13             1         1   1       1 1 1       1   1                               1             1       1   1 1         85
86 14             1       1   1 1                     1 1               1       1       1     1   1             1 1       1   86
87 11       1   2                               1 1 1     1             1   1                 1                           1   87
88 10               1     1               1   1     1           2     1   1                             1                     88
89 23           1     1   2   1   1 1           1   1 1         1     1     1       1   1   2   1   1             2     2     89
90 23 1     1     1 1       1   1     1         1     1     2 1 1   2 1               1   1             1   1     2     1     90
91 15 1   1                 1         1               1           1   1                   1     1   1       1   2     1   1   91
92 28 1     1 1       1     1   2 1       1 2           1     2                       1     1 1   1   2     2   2 1 2   1     92
93 14     1       1                     1   1                 1                 1 1 1               1 1   1   2             1 93
94 13     1                 1   1     1 1   1   1         1     1             1           1             1   1                 94
95 20                 1                     1     1   1 1   1 1         1     1     2 1 1   1     1     1     2   1   1       95
96 17     1 1     1     1   1     1 1                   3         1 1     1       1 1             1                   1       96
97 10 1       1                                   1               1   1         1 1         1       1       1                 97
98 22 2 1     1           1         1   1 1   1       1 1       1         1 1 1 1 1     1   1           1             1     1 98
99 12 1                     1             1                 1     1     1               1 2         1             2           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
Ngày
/
Tháng